Pokud se právník po promoci rozhodne pro dráhu podnikového právníka, může být jedním z negativ tohoto kroku určitá ztráta kontaktu s kolegy z „branže“. Advokáti (advokátní koncipienti), notáři a soudci mají možnost vzájemného setkávání se v rámci svých profesních komor, jejichž členy se stanou. Tyto komory jsou pro ostatní právníky uzavřené a zejména pro podnikového právníka je skoro nemožné být v pravidelném kontaktu s těmito sdruženími a účastnit se jejich setkávání. Tendence k vytvoření alternativy k profesním komorám ostatních právnických profesí je proto logickým krokem podnikových (in-house) právníků.

Fórum Unie podnikových právníků shledávám pro sebe jakožto podnikového právníka jednoznačně přínosným. Především tím získávám příležitost setkávat se s kolegy a podívat se jejich očima na řešení situací, do kterých se podnikový právník dostává. Pozice podnikového právníka, jak ji vnímám ze své praxe, je v mnohém odlišná od jiných právních profesí. Podnikový právník se musí mnohem více zabývat také provozními záležitostmi svého podniku, být schopen tyto správně vnímat a dále zprostředkovávat určitou právní vazbu mezi svým podnikem (a jeho jednotlivými složkami včetně managementu) a právním okolím – soudy, státními a jinými orgány a samozřejmě také smluvními partnery svého zaměstnavatele. Tato činnost kromě znalosti aktuálního stavu vnitřních záležitostí svého zaměstnavatele vyžaduje i aktuální a velmi široký přehled o obecném právním prostředí.

Domnívám se, že právní rozhled podnikového právníka nemůže být omezen jen na úzkou oblast daného zájmu, ale měl by být schopen alespoň v obecné rovině identifikovat a upozornit na širší právní souvislosti a případná právní rizika ze všech právních odvětví. Aby si podnikový právník tuto schopnost stále udržoval a prohluboval ji, je kontakt s dalšími právníky a jejich praktickými zkušenostmi nezbytný, stejně jako specializované vzdělávání. Ve velkých společnostech s právními odděleními je pozice právníků snadnější, je možné jednotlivé otázky konzultovat s kolegy a ověřovat si své poznatky.

Právník menší společnosti je však v tomto ohledu ve složitější situaci, jeho kontakt s dalšími právníky je omezen spíše na formální úroveň. Zde pak ještě více nastupuje výhoda neformálních kontaktů s ostatními právníky s podobnými zájmy a problémy v rámci občanského sdružení – Unie podnikových právníků.