Chcete se stát členem Unie a účastnit se vzdělávacích a networkingových aktivit? Pokud splňujete podmínky a vaše členství už schválil Výkonný výbor, stačí jen uhradit členský příspěvek.

  • Individuální člen Unie hradí členský příspěvek 600,- Kč ročně;
  • Individuální člen Unie, je-li současně zaměstnancem kolektivního člena, hradí členský příspěvek 300,- Kč ročně; 
  • Kolektivní člen hradí členský příspěvek v závislosti na počtu podnikových právníků - zaměstnanců ve smyslu čl. 3 odst. 5 Stanov Unie takto: 

minimální roční příspěvek 10.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 5 podnikových právníků; 

minimální roční příspěvek 25.000 Kč, pokud zaměstnává  max. 10 podnikových právníků;

minimální roční příspěvek 50.000,- Kč, pokud zaměstnává max. 30 podnikových právníků;

minimální roční příspěvek 75.000,- Kč, pokud zaměstnává více než 30 podnikových právníků

Příspěvek se hradí za kalendářní rok a jeho nevyčerpaná část se nevrací. 

Individuální člen Unie je povinen uhradit členský příspěvek bezhotovostně každoročně nejpozději do 28. 2. na účet č. 220279728/0300 a uvést jako variabilní symbol členské číslo, které mu bylo při vstupu do Unie přiděleno, příp. do zprávy pro příjemce platby uvést svoje jméno a příjmení. Unie nepotvrzuje příjem platby a faktury o zaplacení členských příspěvků individuálních členů nevystavuje. Platby v hotovosti nejsou možné. 

Kolektivní člen je povinen uhradit členský příspěvek na základě faktury vystavené Unií počátkem kalendářního roku se splatností 30 dní. V případě podání přihlášky kolektivního člena v průběhu kalendářního roku, je kolektivní člen povinen uhradit členský příspěvek na základě faktury se splatností 30 dní, kterou Unie vystaví bez zbytečného odkladu po kladném projednání přihlášky Výkonný výborem Unie.

Další podrobnosti stanoví Stanovy UPP ČR a Platební řád Unie schválený Radou Unie.