Z HISTORIE UPP ČR

Ustavující sněm podnikových právníků se konal 24. února 1990 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na tomto sněmu byly schváleny stanovy a programové prohlášení. UPP ČR byla konstituována jako dobrovolná společenská stavovská organizace, jejímž členem se mohl stát občan, který získal vysokoškolské právnické vzdělání a působil jako právník, s výjimkou orgánů soudů, prokuratury, notářství a advokacie.

Prvním předsedou ústředí UPP ČR byl zvolen JUDr. Michal Račok a místopředsedkyní JUDr. Jana Kubištová. První sídlo ústředí Unie bylo v pražské budově České a Slovenské konfederace odborových svazů.

Průlomový byl III. Sněm konaný dne 3. ledna 1999. UPP ČR přijala nové stanovy a etický kodex. Vedle individuálního členství zavedla možnost kolektivního členství pro právnické osoby zaměstnávající podnikové právníky.

9. července 1999 se Unie stala členem Evropské asociace podnikových právníků (ECLA). Byla čtrnáctým státem v pořadí a zároveň první zemí ze střední a východní Evropy. V tomtéž roce se UPP ČR stala organizátorem zasedání řídícího výboru ECLA v Praze, které se konalo od 28. do 30. října.

K zásadní změně došlo v dubnu 2007. Předsedkyní se stala JUDr. Marie Brejchová, LL.M., a IX. Sněm schválil výraznou úpravu stanov. Výbor nahradily dva nové řídící orgány, a to Rada a Výkonný výbor. Unie také změnila své sídlo. Přestěhovala se do ul. Na Hroudě v pražských Strašnicích.

Veškeré vzdělávací akce začal realizovat samotný nový Výkonný výbor, bez spolupráce se soukromými agenturami. Počet těchto akcí razantně narostl a rozšířilo se jejich spektrum. Unie např. pořádala odborné snídaně. Odstartovala rovněž spolupráci s advokátními kancelářemi, které v rámci vybraných vzdělávacích akcí plnily lektorskou úlohu.

Celkově se činnost Unie významně profesionalizovala. Výkonný výbor nastavil koncepci sponzorské a reklamní politiky. Účetnictví svěřil účetní firmě.  A vznikla pozice asistentky.

V září 2007 začala v rámci Unie působit nová sekce Podniková právní kancelář, která je určena pro kolektivní členy. Unie v tomto roce stihla navázat i spolupráci s oborovými událostmi a asociacemi, mimo jiné s Českou asociací žen a právniček, s ELSA (European Law Student’s Association), se soutěží Právník roku nebo konferencí Karlovarské právnické dny. O rok později zahájila spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity nebo se poprvé účastnila Dnů právnických profesí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

17. září 2009 se konal mimořádný XI. Sněm, na němž v rámci změny Stanov došlo k doplnění názvu Unie podnikových právníků ČR o zkratku „o. s.“ (později „z. s.“). Stalo se na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2010 slavila UPP ČR své dvacáté výročí. Uspořádala odbornou konferenci Podnikový právník, na niž navázal společenský večer na Vyšehradě. V Unii se tehdy sdružovalo 224 individuálních a 29 kolektivních členů. Unie měla 4 odborné sekce – energetickou, podnikovou, pracovněprávní a stavební. V tomto roce se také podařilo zprovoznit novou verzi webových stránek.

Na XII. Sněmu v dubnu 2011 byla schválena modernizace Etického kodexu z roku 1999. O dva měsíce později Rada zřídila novou sekci Procesního práva a alternativního řešení sporů.

Od roku 2012 pořádá UPP ČR ocenění Podnikový právník, a to hned v několika kategoriích. Ocenění je udělováno v souladu s rozhodnutím odborné poroty na základě nominací obdržených od členů UPP ČR, zaměstnavatelů a odborné veřejnosti. Více viz https://www.uppcr.cz/cs/o-unii/podnikovy-pravnik/.

V reakci na dynamický rozvoj právní problematiky související s užíváním informačních a komunikačních technologií vznikla v roce 2013 nová Sekce práva informačních technologií. S odstupem dvou let ji doplnily další nové sekce – NOZOK, Stavebního práva a veřejných zakázek, a Compliance, která se věnovala problematice GDPR, TOPO a Registru smluv.

S cílem informovat nejen členy Unie, jichž bylo již 432 individuálních a 55 kolektivních, ale i odbornou veřejnost o svých aktivitách, založila Unie v roce 2017 svou stránku na sociální síti LinkedIn. Nyní má více než 1 400 sledujících.

Pandemie koronaviru, která vypukla v roce 2020, poznamenala chod Unie hlavně v oblasti vzdělávacích akcí a způsobu jejich konání. Většina událostí se přesunula do online prostoru a semináře se transformovaly na webináře. UPP ČR zřídila v březnu Koronatým, který reaguje na aktuální vývoj v legislativě v covidové době.

30. výročí slavila Unie podnikových právníků ČR v roce 2020 výroční konferencí. Kvůli platným opatřením v návaznosti na pandemii se však konala kombinovanou formou, stejně jako vyhlášení laureátů ocenění Podnikový právník 2020. Videa a rozhovory s oceněnými byly publikovány nejen na LinkedIn, ale i v Hospodářských novinách a dalších titulech. V tomto roce rovněž došlo ke sloučení Sekce Procesního práva a alternativního řešení sporů a Občanskoprávní Sekce do nové Sekce Civilního práva.

V roce 2021 uspořádala Unie více než 50 vzdělávacích akcí a vyhlásila jubilejní 10. ročník ocenění Podnikový právník. Navzdory epidemii úspěšně zorganizovala XVII. Sněm, z něhož vzešla nová Rada a Výkonný výbor. Dál udržovala nadstandardní pracovní i společenské vztahy s ostatními právnickými profesemi, např. účastí v porotě soutěže Právník roku nebo v nominační radě Zákon roku. Angažovala se v nezávislé platformě Rozumné právo. A výrazně posílila PR. Kromě jiného spustila projekt Vy a UPP ČR, v němž prostřednictvím rozhovorů představuje členy Výkonného výboru, Rady, vedoucí a členy jednotlivých sekcí, individuální i kolektivní členy Unie.

Od ledna 2022 došlo ke spojení dvou sekcí Právo informačních technologií a Inovace do jedné a ke zrušení sekce Stavební právo. Unie tak má celkem 6 odborných sekcí pro individuální členy: Civilní právo, Compliance, Energetická, IT a inovace, Pracovněprávní a Veřejné zakázky a hospodářská soutěž. 7. (Podniková právní kancelář) je pro vedoucí právních týmů kolektivních členů.

Po celou dobu se Unie zapojuje do odborných debat ohledně připravovaných změn právních předpisů, kupř. ohledně hromadných žalob, povinného advokátského procesu nebo ochrany oznamovatelů. Pravidelně jedná s ministry spravedlnosti.

 

Předsedové/prezidenti UPP ČR

 

1990–1991 JUDr. Michal Račok

1991–2000 JUDr. Vratislav Vinš

2000–2006 Mgr. Ing. Petr Šmelhaus

2007–do současnosti JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

 

Autoři: JUDr. Vratislav Vinš (historie let 1990–2000), JUDr. Jitka Hlaváčková (historie let 2001–do současnosti)