PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2021 – MEDAILONKY LAUREÁTŮ

 

Občanské právo – Jiří Hrádek

Pracovní právo – doc. Margerita Vysokajová

Veřejné zakázky a hospodářská soutěž – Kamil Vařeka

Podniková právní kancelář – Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Inovativní právní řešení – Lukáš Krejčí

Perspektiva 2021 – Karolina Helebrantová

Perspektiva 2021 – Suzana Hakobjan

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO – JIŘÍ HRÁDEK

 

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M., absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, vč. postgraduálního studia. Prošel i zahraničními studijními programy, a to na Universität Hamburg a Eberhard Karls Universität Tübingen. Rok strávil ve Vídni na vědeckém pobytu v Evropském centru pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL).

 

Je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na tamní Katedře občanského práva vede seminář a výuku v oblasti soukromého práva. V Zeppelin CZ s.r.o. působí jako podnikový právník. V Unii podnikových právníků ČR zastává pozici vedoucího Sekce civilního práva.

 

Jiří Hrádek se specializuje na civilní právo, s akcentem na právo deliktní. Hojně publikuje. Mimo jiné je autorem knih Předsmluvní odpovědnost – culpa in contrahendo nebo Deliktní právo a spoluautorem komentářů k občanskému zákoníku či občanskému soudnímu řádu. Jeho články se pravidelně objevují v tuzemských i zahraničních právních periodikách.

 

„Porota oceňuje široké spektrum odborných předností a dovedností Jiřího Hrádka. Posuzovali jsme jak jeho publikační činnost na téma náhrady škody a práva ochrany spotřebitele, tak například zahraniční působení. Jiří Hrádek je členem Evropského centra pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL), Rady Evropského právního institutu (ELI) nebo Evropského centra pro deliktní a pojišťovací právo ve Vídni, pod jehož hlavičkou publikuje řadu srovnávacích analýz. Kromě své praxe podnikového právníka se stačí věnovat i studentům prostřednictvím výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dopad jeho práce, a v důsledku i společenský význam, je proto značný,“ vysvětluje stanovisko poroty Miroslav Mrázek, člen Rady Unie.

 

Jiří Hrádek potvrdil, že i do budoucna počítá s kariérou podnikového právníka: „V zásadě bych byl rád, aby budoucnost byla stejná jako přítomnost. Abych dál mohl pracovat ve společnosti, kde mohu navrhovat právně vhodná řešení a zároveň se podílet na jejím rozvoji. Chci zůstat tam, kde firmu nevytvářejí jen matematicky vyjádřené výsledky, ale i dobrý kolektiv. Svou budoucnost bych rád spojoval také s akademickou obcí, neboť vzdělání a zkušenosti nelze získat a uplatnit bez setkávání s právními teoretiky.“

 

 

PRACOVNÍ PRÁVO – MARGERITA VYSOKAJOVÁ

 

Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje pedagogické praxi a odborné přípravě budoucích právníků. Její doménou je pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Tyto právní obory si také zvolila v rámci své vědecké aspirantury.

 

Patří ke stálým členům autorských kolektivů učebnic, komentářů k zákoníku práce a dalších

odborných monografií a také komentářů k novým legislativním změnám v oblasti pracovního práva. Pravidelně publikuje v odborných právnických časopisech.

 

Je členkou diskusního fóra Pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků ČR. Na této platformě aktivně prezentuje názory akademické sféry na projednávaná témata týkající se uplatňování pracovního práva.

 

„Vzhledem k tomu, že převážnou část svého profesního života působím v akademické sféře, ráda bych i nadále předávala své poznatky a zkušenosti ve formě přednášek i publikací z oblasti pracovního práva nejen studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy finanční a správní, kde v současné době vyučuji, ale také podnikovým právníkům, HR manažerům a dalším vedoucím zaměstnancům v rámci jejich profesního vzdělávání. Všichni posluchači vždy oceňují uvádění konkrétních příkladů aplikace právní úpravy z každodenní soudní i personalistické praxe. Pro mě osobně je proto velkým přínosem možnost setkávání a výměny názorů s právníky z obchodních korporací, z oblasti veřejné správy a advokacie na úrovni diskusního fóra Pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků, jejíž činnost v této oblasti považuji za velmi záslužnou. Práce podnikových právníků je pro všechny typy zaměstnavatelů potřebná a nenahraditelná, což platí nyní i v budoucím období změn, které přináší tzv. 4. průmyslová revoluce,“ vyjádřila se ke svému ocenění doc. Margerita Vysokajová.

 

„Margerita Vysokajová dává v rámci odborné diskuse příležitost nahlédnout na věci z perspektivy jiného právnického stavu. Významně tím přispívá k výměně názorů právníků z obchodních korporací, z oblasti veřejné správy, advokátů a dalších. Její mimořádný přínos se významně projevil zejména v době koronavirových opatření, kdy se tyto debaty musely přesunout do online prostoru, a sdílení zkušeností se tak stalo o poznání obtížnější. Paní docentka byla především v této době nápomocna radou či stanoviskem všem zájemcům a kolegům. Oceňujeme ji za významný přínos na poli praktického vzdělávání podnikových právníků a za podnikovou právní osvětu,“ zdůvodňuje výběr poroty Jitka Hlaváčková, viceprezidentka UPP ČR.

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ – KAMIL VAŘEKA

 

Mgr. et Mgr. Kamil Vařeka absolvoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti působí v Českém statistickém úřadu na pozici vedoucího oddělení veřejných zakázek v odboru právních služeb: „ČSÚ mi umožňuje úplnou seberealizaci v oblasti zadávání veřejných zakázek. Získal jsem zde mnoho zkušeností, zejména v oblasti ICT veřejných zakázek v souvislosti se Sčítáním 2021. Ukázalo se, že kvalitní příprava veřejných zakázek a férové otevřené soutěže šetří velké množství veřejných prostředků. Zadávání veřejných zakázek je velmi precizní týmová práce a získané ocenění je spíše oceněním všech spolupracovníků uvnitř celého úřadu.“

 

Předtím Vařeka vykonával funkci ředitele odboru interní a externí komunikace ústředí České správy sociálního zabezpečení a vedl také referát právních služeb Generálního finančního ředitelství Finanční správy České republiky. Je členem programové rady pro magisterské studium veřejné správy na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde se podílel na výuce správního práva.

 

Oblastí jeho zájmu je veřejné nakupování a zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem státu a územně samosprávných celků. Dlouhodobě se specializuje na veřejné a správní právo, v souvislosti s digitální transformací, informatizací společnosti a elektronizací veřejné správy a eGovernmentu.

 

„Kamil Vařeka realizoval a koordinoval obrovské množství zakázek v souvislosti s přípravou Sčítání lidu 2021. Šlo o celou řadu vzájemně souvisejících zakázek, včetně objemných IT tendrů. Aby se celé sčítání povedlo, bylo nutné realizovat tyto zakázky včas a kompletně. Celá tato agenda přitom byla vykonávána převážně in-house a byla pod drobnohledem kontrolních orgánů i široké veřejnosti. Nejen za práci na tomto projektu, tj. za konkrétní počin v rámci praktické činnosti, se odborná porota rozhodla vybrat z nominací právě Kamila Vařeku,“ uvádí porotce Radim Ranič, jeden z laureátů ocenění Podnikový právník 2020.

 

 

PODNIKOVÁ PRÁVNÍ KANCELÁŘ – COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO

 

Právní oddělení Coca-Cola HBC, donedávna ve složení Lukáš Zapletal (šéf právního odd.), Jan Kubíček (Senior Legal Counsel) a Slavomíra Barníková (Legal Counsel), pokrývá dva právní režimy, tj. tuzemský a slovenský, což představuje 40 tisíc zákazníků, dvě továrny a přibližně tisícovku zaměstnanců.

 

Zajišťuje nejen kompletní právní agendu, jež zahrnuje hospodářskou soutěž, pracovní právo či environmentální legislativu, ale i compliance, vč. code of business conduct, anti-bribery a GDPR. Podílí se také na business resilience, a to např. na krizovém řízení, zejména s ohledem na situace vyvolané epidemií covid-19. Tento tým řídí rovněž oblast public affairs, communication and sustainability (regulatorní agenda, připomínkování legislativy apod.).

 

„Právní oddělení Coca-Cola HBC hodnotila porota vysoko a velmi kladně právě pro jeho rozsáhlou komplexní činnost. Tento tým prokázal výjimečnou orientaci na výkon, a to i v mimořádných situacích. Zaměřil se na zjednodušení a automatizaci standardních právních vzorů a procesů. Tím zásadně zrychlil interní postupy, a ulehčil tak práci svým interním klientům. Zároveň však získal další kapacity na intenzivní podporu kolegů při řešení komplexních byznysových případů. Kromě toho vedli tito podnikoví právníci řadu CSR aktivit právní podpory v rámci vysvětlování covidové legislativy,“ konstatuje porotkyně Petra Nádr.

 

Jan Kubíček považuje za nejsilnější stránku týmu schopnost reagovat na mimořádně složité situace. „Aktuálně jich bylo mnoho. Lockdown a déle než rok trvající home-office si vyžádaly mimořádnou pracovní flexibilitu, orientaci na výkon a silnější zaměření na všechny naše interní a externí klienty. To se projevilo i v hodnocení Legal Satisfaction Survey, v němž se náš tým umístil na druhé pozici v Evropě.“

 

„V neposlední řadě je silnou stránkou naše věková, znalostní a zkušenostní vyrovnanost, týmový duch a vzájemná podpora,“ navazuje Slavomíra Barníková, která vnímá i měnící se roli podnikového právníka. „Osobně si myslím, že většina společností chápe podnikového právníka ne jako překážku v byznysu, ale jako partnera při dosahování společných výsledků. Přesah právnické profese do byznysové sféry, v níž se mísí role právníka s rolí manažera, je dnes už určitým standardem.“

 

 

INOVATIVNÍ PRÁVNÍ ŘEŠENÍ – LUKÁŠ KREJČÍ

 

Mgr. Lukáš Krejčí je senior legal counsel a člen managementu společnosti ŠKODA AUTO, a. s. V této společnosti má za sebou 18 let praxe, kterou obohatil i o pracovní stáže ve Wolfsburgu ve Volkswagen AG a aktivity v dalších zahraničních dceřiných společnostech. Nejprve působil jako právník v oblasti HR a mimo jiné koordinoval kolektivní vyjednávání. Poté se věnoval organizaci a procesnímu managementu, vč. auditů dalších koncernových společností, a od roku 2015 je členem týmu právního oddělení.

 

Jeho činnost je velmi rozmanitá a pokrývá zejména otázky spojené s vývojem, výrobou a prodejem automobilů, typicky právní záležitosti spojené s výrobou automobilů v Česku, ale především v zahraničí (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Alžírsko a další). Má však na starosti i témata spojená s pronikáním nových, zejména telekomunikačních a datových technologií do automobilů, jejich výroby a provozu, vč. navazujícího mobilního ekosystému, a témata spojená se zaváděním elektromobility.

 

„Využití a zpracování dat generovaných automobilem, komunikace mezi automobily navzájem a mezi automobily a infrastrukturou v pozadí nebo autonomní řízení a jeho komplexní právní aspekty představují další významnou oblast kompetencí Lukáše Krejčího. V neposlední řadě je tento laureát právníkem inovátorem, iniciátorem informačního systému pro tvorbu a správu smluv ve ŠKODA AUTO, a. s., členem interdisciplinárního inovačního týmu ŠKODA AUTO a stojí také za nasazením chatbota pro poskytování automatizovaného právního servisu zaměstnancům jiných útvarů společnosti," doplňuje Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a předsedkyně poroty.

 

Lukáš Krejčí vidí další profesní rozvoj, stejně jako budoucnost podnikových právníků v další syntéze právnické odbornosti, manažerských kompetencí a znalosti byznysových souvislostí“ „Kvalitní podnikový právník nesmí být z mého pohledu pouze klasický právní poradce. Musí být současně týmový hráč, mediátor, vyjednavač a manažer. Tímto směrem bych se rád rozvíjel i já, ideálně za pomoci aktivního využívání moderních právních IT nástrojů. Tam vidím velký rozvojový potenciál i pro ostatní podnikové právníky.“

 

Lukáš Krejčí, jenž se zapojuje i do legislativní oblasti – v minulosti např. směrem k zákoníku práce, v poslední době k normativnímu zakotvení podmínek provozu vozidel s automatizovanou funkcí řízení. Zajímá ho ochrana životního prostředí. Dlouhodobě podporuje Hnutí duha, regionální organizaci Čmelák, Člověk v tísni a Českou společnost ornitologickou.

 

 

PERSPEKTIVA 2021 – KAROLINA HELEBRANTOVÁ

 

Mgr. Karolina Helebrantová pracuje jako vedoucí kompetenčního centra Commercial Legal Support v T‑Mobile Czech Republic a.s. a Slovak Telekom. Do této společnosti nastoupila již v roce 1999. Její odborný růst byl od té doby raketový a zrcadlil se i v kariérním postupu. Laureátka ocenění Podnikový právník 2021 v kategorii pro mladé firemní právníky do 40 let, jimž je určena kategorie Perspektiva 2021, předtím působila mimo jiné jako Head of Legal Services B2C nebo Senior Legal Counsel. Práva na Univerzitě Karlově absolvovala v roce 2010. Zaměřuje se zejména na telekomunikační sektor.

 

Vede jeden z největších právních týmů, který podporuje komerční segment a produkty, a nastavuje v něm nové procesy. „Odborná porota vybrala Karolinu Helebrantovou mimo jiné s ohledem na její významný aplikační a právně manažerský přínos pro podnikovou právní praxi. Karolina totiž spoluvytvořila novou strukturu federálního česko-slovenského kompetenčního centra podporujícího komerční aktivity T-Mobile v České republice a Slovak Telekomu na Slovensku, a to tak, aby bylo jak plně funkční, tak v souladu s lokálními předpisy.  Součástí nové struktury a způsobů práce je také zcela nová forma poskytování právní podpory pro komerční týmy, které přecházejí na agilní způsob řízení,“ uvádí Radek Doležal, porotce a právník Kooperativa pojišťovna, a. s.

 

„Ačkoliv jsem v T-Mobile už dlouho, stále se zde učím něco nového a stále se objevují nové výzvy – ať to byla koncepce nového federálního fungování právního oddělení či nyní přechod na agilní způsob práce. Nepochybuji o tom, že se brzy zase nějaká výzva objeví, byť třeba v podobě potřeby implementace nové legislativy, která je v našem odvětví velmi dynamická. V neposlední řadě chci pracovat na tom, abychom v našem týmu přechod na agilní způsob práce zvládli bez problémů a stále byli pro naše interní zákazníky skvělým parťákem,“ uzavírá Karolina Helebrantová, která chce dál rozvíjet i své aktivity v odborných asociacích.

 

Kromě svého působení v Asociaci provozovatelů mobilních sítí a České asociaci elektronických komunikací se aktivně podílí na legislativním procesu připomínkováním klíčových zákonů. V minulosti rovněž přednášela na Právnické fakultě Univerzity Karlovy aplikaci práva v praxi. Nyní plánuje přednášky právního minima na Pedagogické fakultě.

 

 

PERSPEKTIVA 2021 – SUZANA HAKOBJAN

 

Mgr. Suzana Hakobjan zastává pozici Chief Legal & Compliance Officer a člen Výkonného výboru společnosti Ezpada AG, která je jedním z největších nezávislých obchodníků s energiemi na evropském trhu. Zodpovídá za právní, compliance a regulační záležitosti skupiny. Svou praxi zahájila v advokacii, konkrétně v advokátní kanceláři Kinstellar, kde se zaměřovala na energetický a průmyslový sektor. Postupně přešla do podnikového právního poradenství. Práva vystudovala na Univerzitě Karlově, nicméně má za sebou např. i postgraduální studium na Macquarie University v Sydney.

 

Vedle odborných znalostí v oblasti práva občanského, obchodního a energetického vyniká svými schopnostmi řídit tým, sofistikovaně koordinovat spolupráci interních právníků s managementem i externích právních týmů v mnoha různých jurisdikcích. Vybudovala tým, který vede z pozice General Counsel.

 „Suzana Hakobjan je ukázkou toho, jak lze praxi podnikového právníka skloubit s vizemi firmy a přístupem managementu. Není jen právníkem, ale i business partnerem. Nevytváří překážky a zákazy, ale hledá řešení a cestu, jak dosáhnout cíle. Prosazuje přístup tzv. smart risks. Porota ji vybrala na základě jejích výsledků činnosti, společenského významu a dopadu její práce,“ objasňuje Dominika Kozáková, viceprezidentka Unie podnikových právníků ČR pro public relations.

 

Suzana Hakobjan působí v European Federation of Energy Traders, a to v rámci Legal Committee a Compliance working group. Kromě toho je činná v RECS International Association for renewable energy a dále Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets.